Lönsamhet, Miljö & Energieffektivisering

Lönsamhet, Miljö & Energieffiktivisering

Energipriset är det högsta någonsin samtidigt som räntan är den lägsta någonsin! Merparten av fastigheterna i Sverige byggdes när energipriset var mycket lågt och räntan var hög, men i dag är situationen den omvända. Detta gör att det finns stora energieffektiviseringssteg" att ta i Sveriges fastighetsbestånd. Sättet att beräkna vad som är en lönsam investering varierar kraftigt, ibland mer än 50 gånger!

Det är nu lönsammare än någonsin att genomföra energiåtgärder!

 

VISEM hjälper fastighetsägare att analysera vad som är lönsamma energiåtgärder utifrån fastighetsägarens unika förutsättningar!

Att genomföra miljöåtgärder

För att miljöförbättrande åtgärder ska kunna genomföras behöver först finansieringen av åtgärderna lösas. Att lösa finansieringen och besluta om en handlingsplan är därför den bästa miljöåtgärden. När energianvändningen minskas kan miljövärderingen av denna ske på många olika sätt; skillnaderna är stora. För el kan värderingen skilja upp till  100 gånger! 

Positiva miljöeffekter uppnås alltid när energianvändningen minskas eftersom förbrukningen av resurser minskas.

VISEM hjälper fastighetsägare att beräkna och värdera minskade utsläpp av klimatgaser.

Möjligheter med energi-/driftoptimering

Vanligtvis finns stora potentialer att minska kostnaderna för energi genom att optimera anläggningarna. Detta är då en mycket lönsam åtgärd. Exempel finns på driftorganisationer som minskat energianvändningen med 
upp till 40 % utan investeringar.

Optimeringen innebär t.ex. arbete med att ställa in drifttider för ventilation och belysning, ställa in temperaturer, använda dag-/natttemperatursänkningar och se till att värmeåtervinningen för ventilation fungerar.


Beslut som behöver fattas som påverkar lönsamhetsberäkningarna och hur väl ett projekt lyckas:

 • val av entreprenadform

 • hur upphandlingarna genomförs

 • hur projektledningen handhas

 • hur uppföljningen ska ske

 • genomförandetid

 • hur den mottagande driftorganisationen ser ut och vilka resurser den har att aktivt utföra energioptimering

 • val av ränta

 • val av avskrivningstid

 • värdering av en positiv miljöprofil

 • värdering av "undanträngning" av underhåll

 • val av värderingsmodell för lönsamhet, t.ex. nuvärde, inverkan på resultaträkningen, avkastningskrav, livscykelvinst, pay off-tid med eller utan ränta, m.fl.

Entreprenadpriserna blir generellt tillfredställande om

 • omfattningen per upphandling är lämpligt indelad så att en god konkurrens erhålls

 • god tid finns för entreprenörerna att inkomma
  med anbud

 • förfrågningsunderlagen är tydliga

 • entreprenaden ska utföras en bit längre fram i tiden när entreprenörerna ej har full beläggning.