DUR-metoden

DUR-metoden är en ny rationell metod för att verifiera energianvändning och utfall av energiåtgärder i befintliga byggnader på månadsbasis.

Om DUR-metoden

DUR-metoden är en ny metod som skräddarsytts utifrån byggherrars och fastighetsägares behov . DUR-metoden ger god precision och finns i två olika utformningar:

 • DUR-metoden för energikrav vid nybyggnad som är anpassad för att ställa och verifiera energikrav vid nybyggnad när avtal tecknas. Metoden presenteras i detalj i boken "Energikrav vid nybyggnad" Läs mer.

 • DUR-metoden för befintliga byggnader som är en rationell metod för att verifiera energianvändning och utfall av energiåtgärder i befintliga byggnader på månadsbasis. Publikationen "Verifiering av energianvändning i befintliga byggnader" beskriver DUR-metoden i detalj. Metoden finns nu inlagd i programvaran Certus som rationellt hanterar hela fastighetsbestånd. Läs mer

DUR-metoden för energikrav vid nybyggnad

DUR-metoden för energikrav vid nybyggnad är en helt ny metod som har utarbetats för att ge byggherrar en möjlighet att teckna avtal med energikrav som blir förpliktande i praktiken. I dagsläget sker verifiering av energikrav vid nybyggnation med en metod som kallas energiprestanda, kWh per m2 Atemp och år, och som beräknas genom att göra en energibalansberäkning för byggnaden. Metoden innehåller stora osäkerheter. Det finns t.ex. tolkningsutrymme hur indata ska användas vid energibalansberäkning och det finns ett antal beräkningsprogram som hanterar indata olika. Därutöver tillkommer betydande osäkerheter när den s.k. ”graddagsmetoden” används för klimatkorrigering och osäkerheter om vad som är en normal användning av byggnaden. Vid verifiering av energikrav i entreprenadavtal kan det i praktiken innebära att ställda krav inte blir förpliktande att uppfylla eftersom utfallet är beroende på vem som gör bedömningarna/energibalansberäkningarna vilka indata och vilken programvara som används. Det kan i sin tur bl.a. innebära att byggherrar som förstår omfattningen av osäkerheter avstår ifrån att göra merinvesteringar utöver gällande energikrav för att bygga lågenergihus.


Behovet av en ny metod för befintliga byggnader

Sveriges fastighetsbestånd förnyas med ca 1 % per år och de byggnader som uppförs har normalt en låg energianvändning. De övriga 99 % är de befintliga byggnaderna som har en betydligt högre energianvändning.  De stora potentialerna för energieffektivisering finns därför i de befintliga byggnaderna.

Läs mer i artikel i VVS Forum nr 11, 2011.

Osäkerheterna i dagens metoder är mycket stora.

Branschorganisationen Sveby som på uppdrag av bl.a. Energimyndigheten under ett antal år utarbetat anvisningar för att beräkna energiprestanda. Sveby anordnade två st beräkningstävlingar där 18 st respektive 17 st certifierade energiexpert skulle fastställa energiprestanda för två olika byggnader. Skillnaden mellan högsta och lägsta energiprestandan i beräkningstävling nr 1 blev 112% och i beräkningstävling nr 2 hela 379%. Ytterligheter finns men även om dessa värden tas bort är skillnaderna extremt stora

Läs artikel i VVS Forum om beräkningstävling nr 1

Rapport Beräkningstävling nr 1, se sammanfattning sida 3 (högst 142 lägst 67)

Rapport Beräkningstävling nr 2, se sammanfattning sida 36 (högst 70 lägst 15)

Innehållet i DUR-metoden för befintliga byggnader

DUR-metoden innehåller 5 olika delar i ett sammanhang som fordras för att kunna beräkna utfallet av en energiåtgärd med god precision.

Dessa är:

 1. hur en referensnivå ska byggas upp

 2. hur klimatkorrigering ska ske om energianvändningen
  påverkas av klimatet

 3. hur en förändring gentemot referensnivån ska beräknas

 4. hur utfallet ska redovisas

 5. hur förändringar under en verifieringsperiod ska
  hanteras och beräknas.

I DUR-metoden ingår även ett nytt sätt att beräkna/klimatkorrigera energianvändningen. 

DUR_visem.png

VISEM AB håller utbildningar och kurser och presentationer av DUR-metoden efter önskemål. Läs mer


Syfte med DUR-metoden för nybyggnad

DUR-metoden har utformats för att underlätta/möjliggöra för byggherrar att verifiera ställda energikrav gentemot en entreprenör eller konsult vid nybyggnation. DUR-metoden ger byggherrar en möjlighet att teckna entreprenadavtal eller konsultavtal med energikrav som blir förpliktande i praktiken.


Syfte med DUR-metoden för befintliga byggnader

DUR-metoden har helt inriktats på att vara ett rationellt verktyg som verifierar energianvändning och ekonomiska besparingar när energiåtgärder genomförs med syfte att skapa ekonomiska incitament för energieffektivisering.


Insändare om SIS och bakgrunden till DUR-metoden

En insändare om det avbrutna arbetet med en SIS-standard för verifiering av energianvändning i befintliga byggnader och bakgrunden till DUR-metoden har skickats till branschtidningar. 

Läs mer.


DUR-metoden unik

De flesta delarna i DUR-metoden är inte nya/helt unika utan det är just att de standardiserat sätts samman på ett visst sätt som är unikt och att  osäkerheterna därmed minskas. Några delar är dock unika. Dessa är t.ex. hur den klimatberoende konstanten enkelt beräknas och utformningen av rapporterna.

Licens för DUR-metoden

VISEM AB tar ut en licensavgift för att använda namnet DUR-metoden, En byggherre/ fastighetsägare som väljer en programvara som ger rapporter märkta med DUR-metoden får en garanti för att verifieringen sker med god precision, oavsett vem som är användare och vilken programvara som valts.