Nyheter

Insändare om SIS och bakgrunden till DUR-metoden

Insändare om SIS och bakgrunden till DUR-metoden som skickats till branschtidningar

Energiprestanda och verifiering av energianvändning i befintliga byggnader

Att fastställa energiprestanda

Att fastställa energiprestanda är ofta en komplex uppgift som ger stora osäkerheter. Vid nybyggnation behöver byggnaders energiprestanda fastställas och även vid energideklarering.

När energiprestanda fastställs behöver normalt energibalansberäkningar utföras för att från olika mätare beräkna hur mycket en byggnad använder för uppvärmning, varmvatten, fastighetsel och komfortkyla per kvadratmeter (A-temp) och år.

De olika beräkningsprogrammen och de olika användarnas bedömningar ger för en och samma byggnad ofta olika resultat.

Detta framkom bl.a. vid en beräkningstävling som anordnades av Sveby. 18 deltagare fick i uppdrag att fastställa energiprestanda. Tävlingen omfattade två skeden: före byggnation och i driftskedet. Högsta användningen angavs av en deltagare till 142 kWh/kvm och av en annan deltagare som lägst till 67 kWh/kvm. Skillnaderna ger en osäkerhet på hela 112 % ((142-67)/67).

Sveby arbetar nu med att öka träffsäkerheten när energiprestanda fastställs.

Energiprestanda fastställs normalt vid ett tillfälle, för en byggnad, på årsbasis och är förhållandevis kostsamt.

Verifiering av energianvändning i befintliga byggnader

Sveriges fastighetsbestånd förnyas med ca 1 % per år och de byggnader som uppförs har normalt en låg energianvändning. De övriga 99 % är de befintliga byggnaderna som har en betydligt högre energianvändning.  Ungefär 80 % av Sveriges nuvarande byggnadsbestånd byggdes före år 1980 när energipriserna var låga och räntorna höga, vilket medförde att byggnader med hög energianvändning byggdes (mätt med dagens mått). De stora potentialerna för energieffektivisering finns därmed i de befintliga byggnaderna.

För att kunna driva energieffektiviseringsarbete är verifiering med god precision en förutsättning.

Verifiering av energianvändning i befintliga byggnader kan ske på olika sätt. Det kan ske på samma sätt som när energiprestanda fastställs men den kan även ske utan att vara i form av energiprestanda.

En driftorganisation behöver verifiering på månadsbasis och per byggnad för att kunna följa sitt arbete och för att kunna upptäcka fel. Mycket stora potentialer för energieffektivisering finns normalt vilket ger stora potentialer ekonomiska vinster.

En energieffektivisering eller förändrad energianvändning kan dock inte mätas utan måste beräknas som en skillnad mellan två olika nivåer, en nivå före och en nivå efter en åtgärd.

För kunna göra denna beräkning med en god precision behöver fem olika delar hanteras.

En fastighetsägare fordrar normalt en årlig redovisning av energianvändning och energikostnader. Denna information utgör underlag för årsredovisning, budgetering, etc.

SIS och verifiering av energianvändning i befintliga byggnader

VISEM AB kontaktade SIS hösten 2010 och föreslog att ett arbete för att ta fram en standard för verifiering av energianvändning i befintliga byggnader skulle startas. Som underlag för detta förslag fanns redan koncept färdigt. SIS anordnade under hösten två seminarier där VISEM presenterade förslaget för att se om det fanns ett intresse för en ny standard. Ett stort antal personer visade intresse och närvarade. Tillräckligt många personer fanns som ville ingå i en arbetsgrupp för att utarbeta en standard.

SIS beslutade våren 2012 att en kartläggning först skulle göras för att se om det redan fanns någon standard som hanterade de fem olika delarna enligt ovan.  Statens provningsanatalt anlitades för uppdraget och kartläggningen visade att ingen standard fanns som hanterade mer en av dessa fem delar.

SIS fattade hösten 2012 beslut om att avvakta ett norskt förslag till standard på ISO-nivå. Att utarbeta en ISO-standard tar efter beslut ett antal år. Om denna sedan utarbetas är det oklart om den kommer att omfatta alla de fem delarna (som nämndes tidigare).

Verifiering av energianvändning i befintliga byggnader och behovet

Behovet av en ny metod eller standard är stort. Detta framkommer bl.a. i rapporter som Sveby och Energimyndigheten tagit fram.

VISEM AB har eftersom det våren 2012 antyddes att SIS inte var villig att utarbeta en standard på egen hand utvecklat det koncept som låg till grund för förslaget till SIS. Denna metod benämns DUR-metoden och omfattar de fem delarna, är rationell och bygger på månadsrapportering. Metoden presenterades i publikationen ”Verifiering av energianvändning i befintliga byggnader” som kom ut i bokhandeln september 2012.

Stig Lundberg

VISEM AB