Nyheter

Kort beskrivning av DUR-metoden

DUR-metoden är en ny rationell metod för att verifiera energianvändning och utfall av energiåtgärder i befintliga byggnader på månadsbasis.

Sveriges fastighetsbestånd förnyas med ca 1 % per år och de byggnader som uppförs har normalt en låg energianvändning, de övriga 99 % är de befintliga byggnaderna som har en betydligt högre energianvändning.  De stora potentialerna för energieffektivisering finns därför i de befintliga byggnaderna.

DUR-metoden har helt inriktats på att vara ett verktyg som verifierar energianvändning och ekonomiska besparingar när energiåtgärder genomförs med syfte att skapa ekonomiska incitament för energieffektivisering. DUR-metoden omfattar inte energiprestanda som är komplext och arbets-/kostnadskrävande att beräkna och ger stora osäkerheter.

DUR-metoden innehåller de 5 olika delar som fodras för att kunna beräkna utfallet av en energiåtgärd.

Dessa är:

1.    - hur en referensnivå ska byggas upp

2.    - hur klimatkorrigering ska ske om energianvändningen påverkas av klimatet

3.    - hur en förändring gentemot referensnivån ska beräknas

4.    - hur utfallet ska redovisas

5.    - hur förändringar under en verifieringsperiod ska hanteras och beräknas.

I DUR-metoden ingår även ett nytt sätt att klimatkorrigera (inte graddagar, energiindex eller regressionsanalys).